Obchodné podmienky

1.1.Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť:

DIRNI s.r.o.

sídlo spoločnosti:

Železničná 747/4A

920 01 Hlohovec

IČO: 36763195,

DIČ: SK 2022364982

Zapísaný v Obchodnom registry Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 19893 / T

(ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je nákup a predaj na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si prečítal, pochopil v plnom rozsahu a súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky objednávky vytvorené na internetovej stránke elektronického obchodu, prevádzkovanej predávajúcim. Na základe tejto objednávky dodá predávajúci prezentovaný tovar kupujúcemu. zároveň tieto podmienky platia pri ďalšom vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim a pri reklamácii tovaru.

1.3. Nákup tovaru na internetovej stráke www.military-army-shop.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Kontaktné údaje predávajúceho:
e-mail: objednavky@military-army-shop.sk
telefón: 0907 702 769, 0907 316 637
Korešpondenčná adresa: Železničná 747/4A, 920 01 Hlohovec

prevádzka /kamenná predajňa/ : Železničná 368/4, 920 01 Hlohovec.,

IČO: 36763195,
DIČ: SK 2022364982
Číslo účtu – IBAN:
ČSOB – SK75 7500 0000 0040 0492 2668
VUB – SK78 0200 0000 0028 2983 0953

Kontrolný orgán (orgán dohladu):

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpekorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
Trhová 2, 91701, Trnava


2 OBJEDNÁVKA

2.1. Kupujúci objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.military-army-shop.sk, e-mailom, telefonicky na tel. číslach uvedených v kontaktoch, alebo písomnou formou.

2.2. Pri objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo a e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

2.3. Kúpna zmluva je uzatvorená odoslaním a vyplnením objednávkového formulára v elektronickom obchode predávajúceho, alebo odoslaním objednávky formou emailu, alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu na uvedených telefónnych číslach (ďalej len „objednávka“).

2.4. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie objednávky predávajúcim, predchádzajúce prijatie objednávky od kupujúceho, po overení dostupnosti tovaru a po overení platnosti ceny tovaru označeného ako „potvrdenie objednávky“. V prípade výrazného zvýšenia ceny tovaru, má predávajúci povinnosť vyžiadať si súhlas so zvýšením ceny od kupujúceho ešte pred potvrdením objednávky. Po odoslaní „potvrdenia objednávky“ sa považuje zmluvný vzťah za uzavretý. Na emailovú adresu budú v prípade potreby zaslané všetky potrebné údaje potrebné k vykonaniu bezhotovostného prevodu.
Takto vykonaná objednávka je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.


2.4.
Kupujúci môže v lehote do 24 hodín od odoslania záväznej objednávky predávajúcemu objednávku stornovať bez poplatku. Kupujúci je povinný v zrušení objednávky uviesť meno, číslo objednávky, email a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky v lehote do 24 hodín od odoslania objednávky predávajúcemu.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

3.1 Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho na prepravu spôsobom potrebným na uchovanie jeho ochrany.
 • zabezpečiť aby tovar spĺňal platné predpisy SR
 • dodať kupujúcemu doklady potrebné k užívaniu tovaru (návod v slovenskom jazyku, záručný list, doklad o kúpe tovaru)

3.2 Predávajúci má právo na včasné uhradenie plnej kúpnej ceny tovaru

3.3 Predávajúci má právo objednávku stornovať a to v prípade nedostupnosti objednaného tovaru, v prípade výrazného zvýšenia kúpnej ceny uvedenej v internetovom obchode, v prípade, že objednávku nebude schopný vybaviť v stanovenom termíne uvedenom v týchto všeobecných podmienkach ak sa nedohodnú na inom plnení. O stornovaním objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo písomne, v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho, ak sa nedohodli na inom plnení.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

4.1. Kupujúci je povinný:

 • prevziať zaplatený alebo objednaný tovar
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za tovar v dohodnutom termíne
 • v prípade platby na dobierku sa zaväzuje kupujúci zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru vrátane nákladov vynaložených na zaslanie tovaru kupujúcemu
 • potvrdiť prevzatie tovaru podpisom u prepravcu prípadne osobne alebo ním poverenou osobou
 • kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu poštovné náklady vynaložené na zaslanie tovaru kupujúcemu v prípade neprevzatia tovaru od prepravcu v plnej výške, vrátane nákladov vynaložených na vrátenie neprevzatého tovaru ku kupujúcemu.
 1. DODACIE LEHOTY

5.1. Dodacie lehoty sú pre druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.


5.2
. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 4-14 dní od dátumu overenia objednávky.


5.3
. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia, čo bude spotrebiteľovi včas oznámené pri overovaní objednávky.

 1. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY


6.1.
Ceny tovaru sú stanovené cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

6.2. Kupujúci má možnosť uhradiť platbu v hotovosti, alebo dobierkou.

6.3. Kupujúci hradí cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

 1. SPÔSOB DOPRAVY

7.1.Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

 •  vlastnou dopravou ( osobný odber tovaru v kamennej predaji – Železničná 368/4, 92001 Hlohovec,)
 • kuriérom (zasielateľskou službou GLS)

7.2. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

 1. PREBERANIE  TOVARU

8.1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

8.2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

8.3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho.

8.4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie dohodnutej ceny.

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z..
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar .
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Železničná 747/4A, 920 01 Hlohovec, mail: objednavky@military-army-shop.sk.
Na tento účel môžete použiť nasledovný vzorový Formulár na odstúpenie od zmluvy ( na stiahnutie, doc, 28 kb ).  Odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť a zaslať aj písomne vzorovom formulári ktorý je súčasťou Vašej zásielky.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

9.2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom na Váš účet. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr .

9.3. Spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy

Zašlite nám tovar späť poštou na adresu Železničná 368/4, 920 01 Hlohovec, alebo ho prineste na adresu našej kamennej predajne Železničná 368/4, 920 01 Hlohovec najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.


9.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

 • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
 1. ZÁRUKA, REKLAMAČNÝ PORIADOK A SERVIS

10.1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

10.2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Reklamovať možno len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

10.3. Pri uplatnení reklamácie sa kupujci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

10.4. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho, alebo osoby, ktorá montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou.

10.5. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

10.6. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa chyba prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

10.7. Adresa pre vrátenie reklamácie:

DIRNI s.r.o.
Železničná 747/4A
920 01 Hlohovec

Slovenská republika

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslielanie objednanej zásielky a pre komunikaáciu so zákazníkom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). Zákony a predpisy: – zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


12.1.
Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt). V týchto prípadoch bude kupujúci kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.

12.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

12.3. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

12.4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

12.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

12.6. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

12.7. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

12.8.  Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 01. 2019.