Obchodné podmienky

skipmenu
Nachádzate sa :
uvod
paintball
rybar
polovnik
polovacka

tomenu
1.1.Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť:
DIRNI s.r.o.
sídlo spoločnosti:
Železničná 747/4A
920 01 Hlohovec
IČO: 36763195,
DIČ: SK 2022364982
Zapísaný v Obchodnom registry Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 19893 / T
 
(ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je nákup a predaj na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si prečítal, pochopil v plnom rozsahu a súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky objednávky vytvorené na internetovej stránke elektronického obchodu, prevádzkovanej predávajúcim. Na základe tejto objednávky dodá predávajúci prezentovaný tovar kupujúcemu. zároveň tieto podmienky platia pri ďalšom vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim a pri reklamácii tovaru.

1.3. Nákup tovaru na internetovej stráke www.military-army-shop.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.
 
Kontaktné údaje predávajúceho:
e-mail: objednavky@military-army-shop.sk
telefón: 0907 702 769, 0907 316 637
Korešpondenčná adresa: Železničná 747/4A, 920 01 Hlohovec
prevádzka /kamenná predajňa/ : Železničná 368/4, 920 01 Hlohovec.,

IČO: 36763195,
DIČ: SK 2022364982
Číslo účtu : ČSOB 4004922668/7500
 
Kontrolný orgán (orgán dohladu):
 
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpekorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
Trhová 2, 91701, Trnava

2 OBJEDNÁVKA
 
2.1. Kupujúci objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.military-army-shop.sk, e-mailom, telefonicky na tel. číslach uvedených v kontaktoch, alebo písomnou formou.

2.2. Pri objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo a e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

2.3. Kúpna zmluva je uzatvorená odoslaním a vyplnením objednávkového formulára v elektronickom obchode predávajúceho, alebo odoslaním objednávky formou emailu, alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu na uvedených telefónnych číslach (ďalej len „objednávka“).

2.4. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie objednávky predávajúcim, predchádzajúce prijatie objednávky od kupujúceho, po overení dostupnosti tovaru a po overení platnosti ceny tovaru označeného ako „potvrdenie objednávky“. V prípade výrazného zvýšenia ceny tovaru, má predávajúci povinnosť vyžiadať si súhlas so zvýšením ceny od kupujúceho ešte pred potvrdením objednávky. Po odoslaní „potvrdenia objednávky“ sa považuje zmluvný vzťah za uzavretý. Na emailovú adresu budú v prípade potreby zaslané všetky potrebné údaje potrebné k vykonaniu bezhotovostného prevodu.
Takto vykonaná objednávka je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.4.
Kupujúci môže v lehote do 24 hodín od odoslania záväznej objednávky predávajúcemu objednávku stornovať bez poplatku. Kupujúci je povinný v zrušení objednávky uviesť meno, číslo objednávky, email a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky v lehote do 24 hodín od odoslania objednávky predávajúcemu.
 
3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

3.1 Predávajúci sa zaväzuje:
 • dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho na prepravu spôsobom potrebným na uchovanie jeho ochrany.
 • zabezpečiť aby tovar spĺňal platné predpisy SR
 • dodať kupujúcemu doklady potrebné k užívaniu tovaru (návod v slovenskom jazyku, záručný list, doklad o kúpe tovaru)

3.2 Predávajúci má právo na včasné uhradenie plnej kúpnej ceny tovaru

3.3 Predávajúci má právo objednávku stornovať a to v prípade nedostupnosti objednaného tovaru, v prípade výrazného zvýšenia kúpnej ceny uvedenej v internetovom obchode, v prípade, že objednávku nebude schopný vybaviť v stanovenom termíne uvedenom v týchto všeobecných podmienkach ak sa nedohodnú na inom plnení. O stornovaním objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo písomne, v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho, ak sa nedohodli na inom plnení.
 
4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO
 
4.1. Kupujúci je povinný:
 • prevziať zaplatený alebo objednaný tovar
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za tovar v dohodnutom termíne
 • v prípade platby na dobierku sa zaväzuje kupujúci zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru vrátane nákladov vynaložených na zaslanie tovaru kupujúcemu
 • potvrdiť prevzatie tovaru podpisom u prepravcu prípadne osobne alebo ním poverenou osobou
 • kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu poštovné náklady vynaložené na zaslanie tovaru kupujúcemu v prípade neprevzatia tovaru od prepravcu v plnej výške, vrátane nákladov vynaložených na vrátenie neprevzatého tovaru ku kupujúcemu.
5. DODACIE LEHOTY

5.1. Dodacie lehoty sú pre druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

5.2
. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 4-14 dní od dátumu overenia objednávky.

5.3
. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia, čo bude spotrebiteľovi včas oznámené pri overovaní objednávky.

6. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1.
Ceny tovaru sú stanovené cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

6.2. Kupujúci má možnosť uhradiť platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.
 
6.3. Kupujúci hradí cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.
 
7. SPÔSOB DOPRAVY
 
7.1.Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
 •  vlastnou dopravou ( osobný odber tovaru v kamennej predaji - M.R.Štefánika 53/A, 920 01 Hlohovec.,)
 • kuriérom (zasielateľskou službou)
 • na dobierku cez Slovenskú poštu ( podľa taríf Slovenskej pošty)
7.2. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
 
8. PREBERANIE  TOVARU

8.1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
 
8.2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
 
8.3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho.
 
8.4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie dohodnutej ceny.

9. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 
9.1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z..
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar .
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Železničná 747/4A, 920 01 Hlohovec, mail: objednavky@military-army-shop.sk.
Na tento účel môžete použiť nasledovný vzorový Formulár na odstúpenie od zmluvy ( na stiahnutie, doc, 28 kb ).  Odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť a zaslať aj písomne vzorovom formulári ktorý je súčasťou Vašej zásielky.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 
9.2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
 
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr .
 
9.3. Spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy
 
Zašlite nám tovar späť poštou na korešpondenčnú adresu Železničná 747/4A, 920 01 Hlohovec, alebo ho prineste na adresu našej kamennej predajne M.R.Štefánika 53/A 920 01 Hlohovec najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 

9.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
 • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

 

10. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

 

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

 

Názov subjektu: 

Slovenská obchodná inšpekcia

Sídlo subjektu:

Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 

IČO:

17 33 19 27 

Dátum zápisu do zoznamu:

01. 02. 2016 

Adresa na doručovanie:

Slovenská obchodná inšpekcia 
ústredný inšpektorát 
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 
Prievozská 32, p. p. 29 
827 99 Bratislava 27 

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: 

ars@soi.sk 
adr@soi.sk

Telefonické číslo: 

+421 2 582 72 123, +421 2 582 72 141 

Fax: 

+421 2 534 14 996 

Poverené fyzické osoby, ktoré v mene subjektu alternatívneho riešenia sporov riešia spory (akademický titul, meno, priezvisko, dĺžka funkčného obdobia) 

Mgr. Ing. Petra Píšová     
Mgr. Lujza Kocúrová     
Mgr. Jana Rohlíčková 
Ing. Mária Jurinová     
JUDr. Lenka Sloviaková     
Ing. Monika Sartorisová     
Mgr. Miloš Šulgan     
JUDr. Martina Sujová     
Mgr. Peter Liščinský     
Mgr. Monika Motýľová     

Jazyky, v ktorých je možné podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a viesť alternatívne riešenie sporu 

slovenský jazyk 
anglický jazyk 

Druhy sporov, ktoré subjekt alternatívneho riešenia sporov rieši 

Všetky spory okrem sporov vyplývajúcich zo: 

 • zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy,
 • zmlúv o pripojení do distribučnej siete,
 • zmlúv o združenej dodávke elektriny,
 • zmlúv o združenej dodávke plynu,
 • zmlúv o dodávke a odbere tepla,
 • zmlúv o dodávke pitnej vody, a
 • zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu, a
 • zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb,
 • zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku, a
 • zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor podľa § 13 ods. 4 zákona 

 • ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa  doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal,
 • ak sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €
 • ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné
 • ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia

Poplatok za začatia alternatívneho riešenia sporov 

alternatívne riešenie sporov je bezodplatné 

Právne predpisy, podľa ktorých postupuje pri riešení sporov 

 • zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v platnom  znení
 • zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  platnom znení  (Timesharing)
 • zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach,
 • zákon č. 646/2005 Z. z. o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení
 • zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom  znení
 • zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom  znení
 • zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení
 • relevantné ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa spotrebiteľských zmlúv,
 • zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike,
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve
 • Nariadenie EP a R (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011, o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004
 • Nariadenie EP a R (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004

Záväznosť a právne účinky výsledku alternatívneho riešenia sporu 

uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná 

 

PRAVIDLÁ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU

 

Dôležité je upozorniť, že spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

 

Zákon sa ďalej nevzťahuje na spory:

 

 • v ktorých si právo uplatňuje predávajúci voči spotrebiteľovi,
 • pracovno– právneho charakteru,
 • súvisiace so službami všeobecného záujmu
 • súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou,
 • finančné služby.

 

Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

 

Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa. 

 

Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

 

Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.

 

Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

 

Všetky osobné údaje budú spracovávané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk

 

ORGÁN DOZORU


Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 033/5512 689 
          033/5512 690 
fax č.: 033/5512 656


 

11. ZÁRUKA, REKLAMAČNÝ PORIADOK A SERVIS

11.1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.
 
11.2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Reklamovať možno len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.
 
11.3. Pri uplatnení reklamácie sa kupujci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.
 
11.4. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho, alebo osoby, ktorá montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou.
 
11.5. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
 
11.6. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa chyba prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
 
11.7. Adresa pre vrátenie reklamácie:
DIRNI s.r.o.
Železničná 747/4A
920 01 Hlohovec
Slovenská republika

12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

12.1. Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslielanie objednanej zásielky a pre komunikaáciu so zákazníkom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). Zákony a predpisy: - zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov
 
13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1.
Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt). V týchto prípadoch bude kupujúci kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.
 
13.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 
13.3. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 
13.4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 
13.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 
13.6. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 
13.7. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 
13.8.  Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 

PRÍLOHA: Formulár na odstúpenie od zmluvy

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 01. 2012.

tomenu